Icono Seguridad en el trabajo

Que a túa seguridade teña uns novos cimentos

IBERSYS proporciona un servizo integral, tanto en asesoramento como en execución, para que as empresas poidan cumprir coas esixencias establecidas no R.D. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Obras de Construción.

Para o cumprimento das obrigacións establecidas no RD 1627/1997, sobre Obras de Construción, para todos os suxeitos que interveñen, tales como, promotor, proxectista, contratista, subcontratista, traballador autónomo, coordinador en materia de seguridade ou o recurso preventivo dos contratistas, tanto para as obras con ou sen proxecto técnico, IBERSYS dispón de persoal especializado para o asesoramento, elaboración de documentación e posta a disposición de técnicos para as seguintes actividades:

 • Coordinación de Seguridade e Saúde
 • Estudos e plans de seguridade
 • Procedementos de traballo
 • Recursos preventivos
 • Asistencia técnica
 • Plans de traballo (retirada de fibrocemento)
Triángulo Greca Ibersys
Estudios e plans de

Seguridade e saúde

IBERSYS, elabora tanto Estudos de Seguridade e Estudos Básicos de Seguridade como Plans de Seguridade en aplicación dos mesmos.

O Promotor estará obrigado a que na fase de redacción do proxecto se elabore un Estudo ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde da obra en cuestión.

O Estudo ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde será elaborado polo técnico competente designado polo Promotor. Cando deba existir un Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto de obra, corresponderalle a este elaborar ou facer que se elabore, baixo a súa responsabilidade, o devandito Estudo.

No Plan de Seguridade e Saúde no traballo analizaranse, estudaranse, desenvolveranse e complementaranse as previsións contidas no Estudo ou Estudo Básico, en función do seu propio sistema de execución da obra.

O Plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra.

Triángulo Greca Ibersys

Recursos preventivos

IBERSYS pon a disposición das empresas, nos casos establecidos no artigo 32 bis da Lei de Prevención de Riscos Laborais, a presenza de Recursos Preventivos.

Os recursos preventivos de IBERSYS, dispoñen de coñecementos técnicos, cualificación profesional, experiencia en obra e en planificación e teñen carácter documental. Ademais contan con formación preventiva e medios técnicos necesarios.

Extracto do Artigo 32 bis Presencia dos recursos preventivos:

 • A presenza no centro de traballo dos recursos preventivos, calquera que sexa a modalidade de organización dos devanditos recursos, será necesaria nos seguintes casos:
  • a) Cando os riscos poidan verse agravados ou modificados no desenvolvemento do proceso ou a actividade, pola concorrencia de operacións diversas que se desenvolven sucesiva ou simultaneamente e que fagan preciso o control da correcta aplicación dos métodos de traballo.
  • b) Cando se realicen actividades ou procesos que regulamentariamente sexan considerados como perigosos ou con riscos especiais.
  • c) Cando a necesidade da devandita presenza sexa requirida pola Inspección de Traballo e Seguridade Social, se as circunstancias do caso así o esixisen debido ás condicións de traballo detectadas.
Ibersys Recursos Preventivos
Coordinación de

Seguridade e Saúde

IBERSYS, con máis de 14 anos de experiencia na Coordinación de Seguridade e Saúde, dispón de técnicos competentes para axudarlles ás empresas no cumprimento das súas obrigas no ámbito da Construción.

O Coordinador de Seguridade y Saúde terá as seguintes funcións:

 • Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade.
 • Coordinar as actividades da obra para garantir que todos os que interveñen apliquen os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
 • Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas no mesmo.
 • Organizar a coordinación de actividades empresariais prevista no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
 • Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.
 • Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. A dirección facultativa asumirá esta función cando non fora precisa a designación de coordinador.

O Coordinador de Seguridade y Saúde estará facultado para:

 • Coñecer as informacións que, en virtude do establecido no Real Decreto 171/2004, do 30 de Xaneiro, se deban intercambiar as empresas concorrentes, así como calquera outra documentación de carácter preventivo que sexa necesaria para o desempeño das súas funcións.
 • Acceder a calquera zona do centro de traballo.
 • Impartir ás empresas concorrentes as instrucións que sexan necesarias para o cumprimento das súas funcións.
 • Propoñerlles ás empresas concorrentes a adopción de medidas para a prevención dos riscos existentes no centro de traballo que poidan afectarlles aos traballadores presentes.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade