Icono Seguridad en el trabajo

Que la teva seguretat tingui uns nous fonaments

IBERSYS proporciona un servei integral, tant en assessorament com en execució, perquè les empreses puguin complir amb les exigències establertes al RD 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’obres de construcció.

Per complir les obligacions establertes al RD 1627/1997, sobre obres de construcció, per a tots els subjectes que intervenen, com ara promotor, projectista, contractista, subcontractista, treballador autònom, coordinador en matèria de seguretat o el recurs preventiu dels contractistes, tant per a les obres amb projecte tècnic com les que no en tenen, IBERSYS disposa de personal especialitzat per assessorar, elaborar documentació i posar a disposició tècnics per a les activitats següents.

 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Estudis i plans de seguretat
 • Procediments de treball
 • Recursos preventius
 • Assistència tècnica
 • Plans de treball (retirada de fibrociment)
Triángulo Greca Ibersys
ESTUDIS I PLANS DE

SEGURETAT I SALUT

IBERSYS, elabora tant Estudis de Seguretat i Estudis Bàsics de Seguretat com Plans de Seguretat per aplicar-los.

En la fase de redacció del projecte, el Promotor estarà obligat a elaborar un Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l’obra en qüestió.

L’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut serà elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor. Quan hagi d’existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, li correspondrà a aquest darrer elaborar o fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’esmentat Estudi.

En el Pla de Seguretat i Salut a la feina s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en l’Estudi o l’Estudi Bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra.

Triángulo Greca Ibersys

Recursos preventius

IBERSYS posa a disposició de les empreses, en els casos que estableix l’article 32 bis de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la presència de Recursos Preventius.

Els recursos preventius d’IBERSYS disposen de coneixements tècnics, qualificació professional, experiència en obra i en planificació i de caràcter documental. A més, tenen formació preventiva i els mitjans tècnics necessaris.

Extracte de l’article 32 bis Presència dels recursos preventius:

 • La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d’organització d’aquests recursos, serà necessària en els següents casos:
  • a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
  • b) Quan es duguin a terme activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos especials.
  • c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades.
Ibersys Recursos Preventivos
COORDINACIÓ DE

SEGURETAT I SALUT

IBERSYS, amb més de 14 anys d’experiència en la Coordinació de Seguretat i Salut, disposa de tècnics competents per ajudar les empreses en el compliment de les seves obligacions en l’àmbit de la Construcció.

El Coordinador de Seguretat i Salut tindrà les següents funcions:

 • Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
 • Coordinar les activitats de l’obra per garantir que tots els intervinents apliquin els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions que hi constin.
 • Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de
 • Riscos Laborals.
 • Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
 • Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

El Coordinador de Seguretat i Salut està facultat per:

 • Conèixer les informacions que, en virtut del que estableix el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, hagin intercanviar-se les empreses concurrents, així com qualsevol altra documentació de caràcter preventiu que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions.
 • Accedir a qualsevol zona del centre de treball.
 • Impartir a les empreses concurrents les instruccions que siguin necessàries per al compliment dels seus funcions.
 • Proposar a les empreses concurrents l’adopció de mesures per a la prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors presents.
Triángulo Greca Ibersys

Sol·licita informació ara

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Als efectes del Reglament (UE) General de Protecció de Dades 679/2016 i Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalitats: Gestionar la vostra sol·licitud d'informació i/o contacte.
Legitimació: Consentiment de linteressat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí.

He llegit i accepto la Política de privadesa