Aviso legal

Ibersys > Aviso legal

NORPREVENCIÓN, S.L. en diante “a empresa” pon a disposición dos seus usuarios a seguinte información:

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA WEB

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas Condicións xerais de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento no que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións Xerais, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos costumes e orde pública. A empresa resérvase o dereito para retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito.

3. A empresa resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes Condicións xerais de uso así como outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

4. O usuario recoñece que o acceso a este sitio se realiza baixo o seu libre consentimento e é responsabilidade exclusiva súa.

5. A empresa resérvase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos, ou poidan ser constitutivos de delito.

6. A empresa resérvase o dereito para poñer fin a este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A empresa non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información contida neste sitio web.

2. No caso no que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, a empresa non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada dos devanditos erros.

3. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada pode poñerse en contacto a través da dirección de correo info@ibersys.es ou ben por teléfono.

RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva á empresa. O usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que a empresa non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contido deste sitio web así como a súa transmisión ou rexistrado por calquera sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da empresa.

3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos da empresa, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Permítese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.

4. Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da empresa será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A empresa informa de que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por iso a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto á interpretación destas condicións é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que subscribise España.

2. Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais, o usuario sométese á xurisdición dos Tribunais de Pontevedra, para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior.

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:info@ibersys.es
ou ben por escrito a:
Pombal 6, 36458 | SALVATERRA DO MIÑO

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

NORPREVENCIÓN, S.L.
CIF: B27222827
Domicilio Social: C/ Catasol, 11 Baixo, 27002 | LUGO
info@ibersys.es