Atmosferas explosivas

Ibersys > Consultoría > Atmosferas explosivas

A normativa ATEX vai dirixida a todas as empresas nas que a manipulación de gases/vapores inflamables ou pos combustibles, pode dar lugar á formación de Atmosferas Explosivas perigosas e que, por iso, están expostas a riscos de explosión. Para dar cumprimento a esta normativa, IBERSYS dispón dos medios e profesionais necesarios para a elaboración do DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA AS EXPLOSIÓNS NOS LUGARES DE TRABALLO.

O Real Decreto 681/2003 sobre protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos aos riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo, transposición da Directiva 1999/92/CE, contempla unha serie de obrigas do empresario co obxecto de previr as explosións e de protexer aos traballadores contra estas.

Entre outras, o empresario debe tomar medidas de carácter técnico ou organizativo en función do tipo de actividade, seguindo unha orde de prioridades e conforme aos principios básicos seguintes:

  • Impedir a formación de atmosferas explosivas.
  • Cando a natureza da actividade non o permita, evitar a ignición da atmosfera explosiva e atenuar os efectos prexudiciais dunha explosión de forma que se garanta a saúde e a seguridade dos traballadores.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

O Responsable do tratamento é Ibersys, S.L. e a finalidade é atender a súa solicitude. A base legal do tratamento é o consentimento do interesado. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obriga legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación. Pode acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos según información adicional que pode consultar aquí.

Lin e acepto a política de privacidade