A normativa ATEX vai dirixida a todas as empresas nas que a manipulación de gases/vapores inflamables ou pos combustibles, pode dar lugar á formación de Atmosferas Explosivas perigosas e que, por iso, están expostas a riscos de explosión. Para dar cumprimento a esta normativa, IBERSYS dispón dos medios e profesionais necesarios para a elaboración do DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA AS EXPLOSIÓNS NOS LUGARES DE TRABALLO.

O Real Decreto 681/2003 sobre protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos aos riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo, transposición da Directiva 1999/92/CE, contempla unha serie de obrigas do empresario co obxecto de previr as explosións e de protexer aos traballadores contra estas.

Entre outras, o empresario debe tomar medidas de carácter técnico ou organizativo en función do tipo de actividade, seguindo unha orde de prioridades e conforme aos principios básicos seguintes:

  • Impedir a formación de atmosferas explosivas.
  • Cando a natureza da actividade non o permita, evitar a ignición da atmosfera explosiva e atenuar os efectos prexudiciais dunha explosión de forma que se garanta a saúde e a seguridade dos traballadores.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade