Icono Higiene Industrial

Adaptando o traballo ao ser humano

No grupo Ibersys dispoñemos dunha área especializada en Hixiene Industrial, fundamentalmente enfocada á prevención de enfermidades profesionais. Para iso realizamos, entre outros, as seguintes actividades e estudos específicos:

 • Asesoramento técnico no ámbito da Hixiene Industrial.
 • Investigación de enfermidades profesionais.
 • Avaliación específica de axentes químicos (métodos cualitativos e cuantitativos) de Axentes Químicos: partículas, compostos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, metais, etc
 • Avaliación específica de Axentes Físicos: ruído, vibracións, ambiente térmico, radiacións non ionizantes, Iluminación, velocidade do aire, radiacións ópticas, condicións termohigrométricas, etc
 • Avaliación específica de Axentes Biolóxicos: Bacterias, Fungos, Parasitos, Virus, etc
 • Avaliación do risco por exposición a nanopartículas.
 • Estudos en relación ás condicións de traballo en casos de exposición a Amianto. Plans de traballo con Amianto.
 • Identificación de fibras en materiais.
 • Medicións de tensión térmica (por frío ou calor).
 • Medicións de campos electromagnéticos.
 • Avaliación dos niveis de exposición a Sílice en empresas suxeitas ao Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.
 • Estudos de calidade do aire interior.
 • Desenvolvemento de procedementos de traballo específicos.
 • Execución do plans de formación adaptados ás necesidades da empresa.
 • Interpretación e aplicación do novo Regulamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas (Regulamento CLP) e lexislación REACH.
 • Revisión da calidade de aire interior segundo o establecido na norma UNE 171330, recollida no RITE 2013, RD 238/2013, no seu IT 03 e de obrigado cumprimento anual para todos aqueles edificios de máis de 70 kW térmicos instalados.
 • Obradoiros de Hixiene Industrial.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade