Maio 28, 2019

NOTA INFORMATIVA – ACOSO

Protocolos para a prevención e tratamento de situacións de acoso sexual e por razón de sexo, acoso laboral e discriminación ilícita no traballo A Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, no seu artigo 48, establece a obrigación para todas as empresas de promover condicións que eviten...
Read More