L’art. 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals determina que l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació com quan es produeixin canvis en les funcions que ocupin o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o en la funció de cada treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició de nous i repetir-se periòdicament, si escau.

La formació prevista a l’esmentat article 19 de la LPRL ha de ser impartida per personal qualificat i una entitat acreditada.

Ibersys formación sectorial