NOTA INFORMATIVA – ASSETJAMENT

Ibersys > Sense categoria > NOTA INFORMATIVA – ASSETJAMENT

Protocols per a la prevenció i tractament de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, assetjament laboral i discriminació il·lícita en el treball

La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 48, estableix l’obligació per a totes les empreses de promoure condicions que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones que n’hagin estat objecte.
El que implica en la pràctica la necessitat de disposar d’un protocol contra l’assetjament que sempre ha de ser negociat amb la representació legal de la plantilla. D’altra banda, no es pot oblidar que el reconeixement d’aquesta obligació de prevenir qualsevol tipus d’assetjament a l’empresa ja existia des de la llei de PRL.

Aquesta obligació legal afecta totes les empreses sense excepció. Tota empresa, per petita que sigui la seva plantilla (fins i tot d’1 sol/a treballador/a), ha d’haver negociat i articulat en cadascun dels seus centres de treball el seu propi protocol per a la prevenció i el tractament de les situacions d’assetjament laboral, sexual, per raó de sexe i qualsevol forma de discriminació il·lícita en el treball.
L’incompliment d’aquesta obligació es tipifica com a constitutiu d’Infracció molt greu en els apartats 12, 13 i 13 bis de l’art. 8 de la llei LISOS.